1. Położenie gminy :
Gmina Pokrzywnica położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, a w południowej części powiatu Pułtuskiego. Graniczy z następującymi gminami :
– od strony północnej z gminą Pułtusk,
– od zachodu z gminą Winnica,
– od południu z gminą Serock – powiat Legionowski,
– od strony wschodniej z gminą Zatory.
Przeważająca część gminy Pokrzywnica, położona na prawym brzegu Narwi znajduje się we wschodniej części jednostki geomorfologicznej, zwanej Wysoczyzną Ciechanowską.
2. Powierzchnia :
Obszar gminy w granicach administracyjnych wynosi 12 099 ha.(120,9 km 2 ) Zamieszkuje ją 5000 mieszkańców. Gmina posiada 35 wsi, skupionych w 33 sołectwach.
3. Środowisko naturalne :
Przez teren gminy Pokrzywnica przepływa rzeka Narew oraz jej dopływy: Niestępówka, Klusówka i Pokrzywnica.
Pas nadnarwiański charakteryzuje się wysokimi wartościami przyrodniczymi i stanowi wyjątkowe bogactwo fauny i flory. Obszar gminy położony w dolinie dolnej Narwi jest predysponowany do rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku. Jest to malowniczy rejon o nieprzeciętnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, dolnego biegu rzeki Narwi, II i III kategorii atrakcyjności turystycznej. Rozwija się tu turystyka krajoznawcza, letniskowo-wypoczynkowa i specjalistyczna (ekoturystyka i wędkarstwo).
W znacznej części jest to teren rekreacyjny dla mieszkańców Warszawy. Gmina posiada około 2000 działek rekreacyjnych.
Aktualnie w gminie Pokrzywnica lasy zajmują 11% jej powierzchni. Wskaźnik lesistości odpowiada średniemu w skali byłego województwa ciechanowskiego. Rozkład terenów leśnych jest nierównomierny. Południowa część gminy odznacza się wyższą lesistością. Znaczna koncentracja lasów występuje w rejonie wsi Pobyłkowo Małe.
W gminie przeważają lasy państwowe (około 700 ha) podlegające Nadleśnictwu Pułtusk. Większość rozdrobnionych powierzchni leśnych należy do właścicieli prywatnych.
W lasach dominują drzewostany sztucznie wprowadzone, typu jednowiekowych monokultur, najczęściej sosnowo-brzozowych, rzadziej świerkowych. Na całym obszarze przeważają drzewostany niskich i średnich klas wieku 9 do 60 lat: młodniki, drągowiny i lasy poniżej wieku rębnego. Starsze drzewostany występują sporadycznie, głównie na siedliskach podmokłych.
W gminie Pokrzywnica, w rejonie Dzierżenina i Pogorzelca istnieją udokumentowane złoża kruszywa naturalnego o znaczeniu regionalnym oraz szacunkowe o znaczeniu perspektywicznym na gruntach wsi Karniewek., Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Pokrzywnica i Trzepowo. W wymienionych miejscowościach kruszywo pozyskuje się metodami przemysłowymi.
W pobliżu wsi Budy Obrębskie, Trzepowo oraz Pobyłkowo znajdują się udokumentowane i perspektywiczne złoża surowców ceramicznych.
Obszary i obiekty chronione:
·Nadbużański Park Krajobrazowy – we wschodniej części gminy Pokrzywnica znajduje się fragment Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on niewielki obszar gminy (1007,9 ha), cenny ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe.
·Obszary chronionego krajobrazu – w południowej części gminy Pokrzywnica znajdują się tereny należące do obszarów chronionego krajobrazu. Funkcjonowanie tych obszarów trwa od 23.04.1990r. Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Pokrzywnica zajmuje 10,1% ogólnej powierzchni gminy.
·Rezerwat przyrody – „Dzierżenińska Kępa” (zwany ptasią wyspą) utworzony został w 1991r. na powierzchni 1,2 ha. Położony jest na izolowanej od brzegów wyspie. Wyspa jest miejscem lęgowym ptaków wodnych (rybitwa zwyczajna, brodziec krwawodzioby, krakwa) oraz miejscem żerowania ptaków bytujących w dolinie i wodach rzeki Narwi.
·Użytki ekologiczne – położone są w środkowej części gminy, na gruntach wsi Ciepielin o łącznej powierzchni: 1,95 ha.
·Pomniki przyrody:
– we wsi Niestępowo: lipa drobnolistna (obwód pnia – 374 cm, wysokość – 20 m), kasztanowiec biały (obwód pnia – 278 cm, wysokość – 17m),
– we wsi Budy Obrębskie – dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wysokości 24m.
– we wsi Gzowo – Aleja Lipowa (189 sztuk).
Struktura użytkowania gruntów w gminie Pokrzywnica:
1. Użytki rolne : 9.084 ha
2. Lasy : 1.420 ha
3. Wody : 882 ha
4. Drogi : 280 ha
5. Tereny zabudowane: 282 ha
6. Nieużytki : 152 ha
4. Ludność :
a) liczba ludności 5000 osób
b) gęstość zaludnienia – 41,33 osoby/1 km2,
5. Struktura gospodarki :
Na terenie gminy Pokrzywnica jest zarejestrowanych ogółem 358 podmiotów gospodarczych (tj. 0,07 % wielkości w województwie).
Spośród ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Gminy na działalność usługową przypada 35 % ( 5% gastronomia, 30% handel), rzemieślniczą 5 %, transport drogowy 15 %, handel obwoźny 20 %, usługi mechanizacyjne 25 %.
Na ogólną liczbę podmiotów gospodarczych na sektor prywatny przypada 96 %. Na terenie gminy nie występują podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
 
Główne zakłady pracy:
• Urząd Gminy,
• Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”,
• 4 szkoły podstawowe w: Pokrzywnicy, Gzowie, Pobyłkowie Dużym, Nowym Niestępowie,
• Gimnazjum w Dzierżeninie,
• Urząd Pocztowy w Pokrzywnicy,
• Bank Spółdzielczy Pułtusk oddział w Pokrzywnicy,
• Restauracja „Pod złotym linem” Wiktoria Nowakowska, Józef Cichoński.
6. Infrastruktura:
Gmina Pokrzywnica jako ostatnia w byłym województwie ciechanowskim przystąpiła do wodociągowania wsi. Nastąpiło to w roku 1996, kiedy oddano do użytku stację wodociągową w miejscowości Łępice. Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Łępicach składa się z dwóch studni: studni podstawowej o głębokości 62m i studni awaryjnej o głębokości 52m.
Obecnie z sieci wodociągowej korzysta 35 wsi: Budy Ciepielińskie, Budy Obrębskie, Ciepielin, Dzbanice, Gzowo, Karniewek, Klaski, Koziegłowy, Łępice, Łosewo, Łubienica, Łubienica Superunki, Mory, Nowe Niestępowo, Niestępowo Włościańskie, Obręb, Obrębek, Olbrachcice, Piskornia, Pogorzelec, Pokrzywnica, Pomocnia, Strzyże, Świeszewo, Witki, Zaborze, Dzierżenin, Klusek, Trzepowo, Budy Pobyłkowskie, Kępiaste, Murowanka, Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Duże oraz Wólka Zaleska. Długość sieci wodociągowej wynosi ogółem 146,5 km, długość przyłącza – 49,93, a liczba przyłączy 1053szt.
Skrajem północno-zachodniej części gminy Pokrzywnica przebiega gazociąg wysokoprężny , który mógłby stwarzać warunki do zaopatrzenia w gaz wsi w gminie Pokrzywnica, a z którego na dzień dzisiejszy nie korzystamy.
Przez wschodnią część gminy przebiega ważna arteria komunikacji samochodowej II kategorii w relacji Warszawa – Pułtusk – Suwałki – droga krajowa nr 61.
Drugim ważnym szlakiem komunikacyjnym , który wiąże północne tereny województwa mazowieckiego jest droga wojewódzka w relacji Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk – Pułtusk.
Ponadto na terenie gminy Pokrzywnica występują drogi powiatowe, których jest 65,45 km oraz drogi gminne, których jest 62 km.
W latach 2002 – 2010 na obszarze gminy Pokrzywnica ogółem wybudowano:
– dróg gminnych – ok. 23  km,
– dróg powiatowych – ok. 12  km,
Planuje się:
• rozbudowę budynku Gimnazjum i budowę hali sportowej we wsi Dzierżenin – działanie już zakończone,
• budowę wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Gzowo,
• zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Pobyłkowo Małe.
• dalszą rozbudowę sieci wodociągowej,
• modernizacja i przebudowa dróg gminnych,
• budowę chodnika w miejscowości Dzierżenin – działanie już zakończone,
• zakup przystanków autobusowych – działanie już zakończone,
• zakup sprzętu komputerowego – działanie już zakończone,
• modernizacja oświetlenia,
• budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
• budowę mostu,
• budowę kanalizacji.
7. Gospodarka przestrzenna:
Główne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy przedstawiają się następująco :
– pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przeznaczonych jest 307 ha,
– pod budownictwo letniskowe 112 ha,
– pod eksploatację kruszywa naturalnego 178 ha,
– pod usługi 53.12.
W chwili obecnej zaobserwowano wzrost budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, natomiast spadek budownictwa zagrodowego spowodowany likwidacją działalności rolniczej ze względu na jej nieopłacalność.
Ze względu na duże zainteresowanie gruntami w naszej gminie przewiduje się dalsze przekwalifikowania terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej.
8. Gospodarka odpadami i odprowadzanie ścieków
Odpady komunalne z obszaru gminny Pokrzywnica są zabierane przez firmę specjalizującą się w gromadzeniu i utylizacji odpadów. Na podstawie indywidualnych umów właścicieli posesji z firmą, odpady usuwane są do dostarczanych przez firmę pojemników i wywożone specjalistycznym sprzętem na składowisko poza terenem gminy. Przy szkołach oraz w miejscowości gminnej zostały ustawione pojemniki umożliwiające segregowanie papieru i szkła. W ramach gospodarki odpadami dokonano rekultywacji gminnego składowiska odpadów w Pokrzywnicy oraz likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci w miejscowościach Ciepielin, Pobyłkowo Małe, Trzepowo, Pokrzywnica. Zakończano budowę międzygminnego składowiska odpadów w Płocochowie koło Pułtuska. Składowisko to, spełnia wszystkie wymagane normy i dyrektywy Unii Europejskiej. Wyposażone jest w odpowiednią infrastrukturę techniczną, a więc kwaterę uszczelnioną o powierzchni 1,12 ha, zbiornik odcieków, elektroniczna wagę samochodową, hale techniczno-magazynową w której umieszczona jest linia sortownicza oraz prasa do gniecenia plastyków i makulatury. Znajdują się tam również boksy do przechowywania wyselekcjonowanych surowców wtórnych. Dla zmniejszenia ilości odpadów, przedsiębiorstwo zakupiło w 2008 roku kompaktor o nacisku 25 ton.
Zrekultywowany teren gminnego składowiska śmieci w Pokrzywnicy.
W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie ilości ścieków wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Jest to ściśle związane z rozbudową sieci wodociągowej. Ścieki powstające na terenie gminy są gromadzone w osadnikach bezodpływowych i stąd wywożone do oczyszczalni miejskiej w Pułtusku. Oczyszczalnia ta zapewnia 90% redukcję ładunku zanieczyszczeń.
9. Inne działania:
W 2003r. zostało utworzone Gminne Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Głównym zadaniem GCI jest dostarczenie społeczeństwu bogatej oferty usług teleinformatycznych. Przyczynia się to do rozwoju małego biznesu, integracji środowiska wiejskiego, promocji turystyki i inwestycji w tej gminie. W zakres świadczonych usług wchodzi:
·Udzielanie pomocy osobom, bezrobotnym – np. jak napisać CV i list motywacyjny (udostępnienie wzorów pism), jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej).
·Wyszukiwanie i udostępnianie informacji w sieci Internet.- Sieć internetowa jest wykorzystywana głównie w celu wyszukiwania informacji przekazywania danych oraz do komunikacji poprzez pocztę elektroniczną. Dla mieszkańców gminy Internet jest ważnym źródłem informacji. W sposób szybki zdobywają wiadomości na konkretne tematy dotyczące np.:
·pracy (szukanie ofert pracy, informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego i podnoszenia kwalifikacji),
·nauki (szukanie informacji na temat szkół, uczelni, podręczników, zbiorów bibliotek, organizowanych kursów specjalistycznych),
·linii kredytowych, banków, oprocentowania i kursów walut,
·adresów urzędów (PUP, KRUS, Urząd Miejski).
·Udostępnienie sprzętu komputerowego i programów komputerowych – Znajomość sprzętu komputerowego i programów komputerowych w dzisiejszych czasach jest dodatkowym atutem. Jednak nie każdy ma do niego dostęp. W tym celu Gminne Centrum Informacji stwarza takie możliwości. Osoby zainteresowane mogą nauczyć się: jak korzystać z Internetu, obsługi programów graficznych, edukacyjnych i biurowych, redagowanie pism, drukowania, skanowania, obróbki graficznej.
·Pomoc małym firmom w rozwoju ich działalności- np. udostępnianie danych specjalistów do których będą mogli zwrócić się przedsiębiorcy z konkretnym problemem.
·Wykonywanie usług biurowych- jak: redagowanie i przepisywanie pism, prac dyplomowych, bindowanie dokumentów, kserowanie, wysyłanie faksów, drukowanie.
·Udostępnienie tablicy ogłoszeń, na której można znaleźć ogłoszenie na następujące tematy: „dam pracę”, „szukam pracy”, „kupię-sprzedam”, oferty wynajmu i inne w zależności od potrzeb klientów.
·Pomoc w zorganizowaniu kursów i szkoleń
Władze Gminy Pokrzywnica wychodzą naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców. Dokonano wielu zmian, które to podyktowane są m. in. postępem technicznym i zmianą standardów życia i świadczenia różnych usług. Dokonano adaptacji budynku po byłym Banku Spółdzielczym pod potrzeby lokalu usług medycznych w miejscowości Pokrzywnica oraz przystosowano pomieszczenia po ośrodku zdrowia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy. Biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Dzięki tym zmianom są to miejsca, które już samym wnętrzem wzbudzają atmosferę przyjazną dla zainteresowanych osób.
Młodzież oprócz tego, że ma umożliwiony dostęp do komputerów w Gminnej Bibliotece może także korzystać z świetlic w Pokrzywnicy i Dzierżeninie, które zostały uruchomione poprzez wyposażenie ich w sprzęt komputerowy, internet, sprzęt RTV, sprzęt do gier zespołowych.